BEZPEČNÁ SPOLEČNOST 2024

International Conference on Safe and Secure Society

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Jihočeský kraj, Vysoká škola evropských a regionálních studií ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU v Č. Budějovicích si vás dovolují pozvat na VIII. ročník vědecké mezinárodní konference:

Bezpečná společnost 2024

Mimořádné události – pomáháme sami a umíme to i společně.

9. – 10. 10. 2024

 Místo konání:

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS)
Na Valše 207, Vodňany (vjezd z Říční ul.). Podrobnější informace jsou uvedeny v záložce „program“.

Konference se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a člena výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  Mgr. Šimona Hellera.

Registrace účastníků je otevřena na webových stránkách konference do 3.10. 2024.

Kontaktní e-mail na organizátory konference je info@icsss.eu.

Mimořádné události živelního nebo antropogenního původu se v celém světě vyskytují od nepaměti. Mnohé z nich jsou spojeny se čtyřmi živly, které tvoří základní složky světa. Lze je chápat jako nezkrotné přírodní síly, mezi které se řadí oheň, voda, země a vzduch. Živly zároveň přinášejí rizika pro bezpečnost lidské společnosti. Ústředním tématem konference Bezpečná společnost 2024 je pomyslný pátý živel „člověk“ a jeho působení na bezpečnost, která je řešena z rozličných úhlů pohledu ve vztahu ke zvládání krizí. Jedná se například o řešení následků lidské činnosti při haváriích, válkách a epidemiích pohledem zásahové činnosti, krizového řízení a psychosociální podpory.

Konference „Bezpečná společnost 2024“ je příležitostí pro setkání a výměnu zkušeností lidí a organizací zapojených do pomoci druhým v různých souvislostech mimořádných událostí a katastrof. Navazuje na tradici konferencí pořádaných HZS ČR a je osmým pokračováním konferencí „Víme o sobě“ a „Bezpečná společnost“ v Jihočeském kraji. Mimořádným událostem nelze zabránit, ale je nutné se na ně připravit, umět reagovat a zmírnit následky. Účinná a kvalitní pomoc zasaženým má být všestranná. Proto je důležité, aby byla poskytována ve vzájemné spolupráci všech místních zdrojů.

Konference vytváří platformu pro setkání odborníků, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Konference se zaměřuje na cíle:

  • Seznámení se s praktickými zkušenostmi jednotlivých organizací při mimořádných událostech a rolí člověka.
  • Porovnání současných přístupů při řešení mimořádných událostí s důrazem na lidskou činnost  z hlediska krizového řízení, záchranné činnosti a psychosociální pomoci. Představení možností zapojení nestátních neziskových organizací, mezinárodní pomoci a rozvojové spolupráce.
  • Vytvoření prostoru, aby lidé, komunity a organizace měli k sobě blíž.

Animaci loga můžete spustit zde.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN, který bude vydán v elektronické podobě. Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Thomson Reuters.

Informace k možnosti publikování ve sborníku a formální úpravě příspěvků lze nalézt na web stránce konference v záložce „Informace pro autory příspěvků do sborníku“