Základní informace

Kolokvium „Bezpečná společnost 2020“ proběhne v termínu 14. – 15. 10. 2020.

Na podrobnějších informacích pracujeme

 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Jihočeský kraj, Vysoká škola evropských a regionálních studií, Zdravotně sociální fakulta JčU v Č. Budějovicích ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků si vás dovolují pozvat na VI. ročník kolokvia:
Bezpečná společnost 2020
Mimořádné události – pomáháme sami a umíme to i společně.
14. – 15. 10. 2020

Místo konání:
MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z Říční ul.). Podrobnější informace jsou uvedeny v záložce „program“.

Kolokvium se koná pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a člena výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jana Bartoška. Registrace účastníků je otevřena na webových stránkách kolokvia do 15. listopadu 2018.

Kontaktní e-mail na organizátory kolokvia je info@icsss.eu.

Mimořádné události živelního nebo antropogenního původu se v celém světě vyskytují od nepaměti. Mnohé z nich jsou spojeny se čtyřmi živly, které tvoří základní složky světa. Lze je chápat jako nezkrotné přírodní síly, mezi které se řadí oheň, voda, země a vzduch. Živly zároveň přinášejí rizika pro bezpečnost lidské společnosti. Ústředním tématem kolokvia je živel „vzduch“ a jeho dopady na bezpečnost, které jsou řešeny z rozličných úhlů pohledu ve vztahu ke zvládání krizí. Jedná se například o řešení následků silného větru dosahujícího síly vichřic a orkánů, možnosti využití letecké techniky k záchranným pracím, letecké havárie a psychosociální aspekty zvládání těchto situací.

Kolokvium „Bezpečná společnost 2018“ je příležitostí pro setkání a výměnu zkušeností lidí a organizací zapojených do pomoci druhým v různých souvislostech mimořádných událostí a katastrof. Navazuje na tradici konferencí pořádaných HZS ČR a je pátým pokračováním konferencí „Víme o sobě“ a „Bezpečná společnost“ v Jihočeském kraji. Mimořádným událostem nelze zabránit, ale je nutné se na ně připravit, umět reagovat a zmírnit následky. Účinná a kvalitní pomoc zasaženým má být všestranná. Proto je důležité, aby byla poskytována ve vzájemné spolupráci všech místních zdrojů.

Kolokvium vytváří platformu pro setkání odborníků, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Kolokvium se zaměřuje na cíle:

  • Seznámení se s praktickými zkušenostmi jednotlivých organizací při mimořádných událostech spojených s živlem „vzduch“.
  • Porovnání současných přístupů při řešení mimořádných událostí na téma „vzduch“ z hlediska krizového řízení, záchranné činnosti a psychosociální pomoci. Představení možností zapojení nestátních neziskových organizací, mezinárodní pomoci a rozvojové spolupráce.
  • Vytvoření prostoru, aby lidé, komunity a organizace měli k sobě blíž.

Výstupem kolokvia bude recenzovaný sborník s ISBN, který bude vydán v elektronické podobě. Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Thomson Reuters. Informace k možnosti publikování ve sborníku a formální úpravě příspěvků lze nalézt na web stránce konference v záložce „Informace pro autory příspěvků do sborníku“