Informace pro autory

Výstupem kolokvia bude recenzovaný sborník s ISBN, který bude vydán v elektronické podobě. Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Thomson Reuters. Recenzní řízení probíhá ve dvou kolech. Do druhého kola recenzního řízení postupují pouze články, které úspěšně prošly prvním kolem recenzního řízení. Výsledek recenzního řízení obdržíte emailem.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Po registraci na kolokvium můžete svůj příspěvek předložit jeho zasláním na email info@icsss.eu Do předmětu zprávy uveďte: Článek Bezpečná společnost 2018.

TERMÍN PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: 25. 10. 2018. Po tomto termínu nebude možné články akceptovat.
Organizátor kolokvia si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvek, který:
• svým obsahem neodpovídá tematickému zaměření kolokvia,
• nesplňuje atributy vědeckého článku,
• nevyužívá vědecky uznávanou literaturu (typicky literaturu zařazenou do světových citačních rejstříků jako WOS nebo Scopus),
• nedodržuje pravidla autorského psaní a autorské etiky,
• nerespektuje obsahové a formální náležitosti uvedené níže.

OBSAHOVÉ A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PŘÍSPĚVKU
Příspěvek musí obsahovat:
• název v češtině (slovenštině),
• název v angličtině,
• identifikaci autora včetně kontaktních údajů v češtině (slovenštině),
• identifikaci autora včetně kontaktních údajů v angličtině,
• anotaci a klíčová slova v češtině (slovenštině),
• anotaci a klíčová slova v angličtině,

Příspěvky psané v angličtině, které prošly jazykovou korekturou, jsou vítány. Anglicky psaný příspěvek doplňte o český (slovenský) název, anotaci a klíčová slova.
ŠABLONA PŘÍSPĚVKU: ZDE

STRUKTURA ANOTACE
Anotace příspěvku v češtině (slovenštině) i angličtině musí obsahovat:
• cíl článku a metody,
• hlavní výsledky a závěry.
Rozsah anotace: 100 až 200 slov.

STRUKTURA PŘÍSPĚVKU
• úvod,
• cíl a metody,
• výsledky,
• závěr,
• literatura.

PREZENTACE PŘÍSPĚVKŮ
O prezentaci příspěvků rozhoduje organizační výbor kolokvia zejména s ohledem na tematické zaměření.