International Conference on Safe and Secure Society

2022

INFORMACE PRO AUTORY

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN a DOI (Digital Object Identifier), který bude vydán v elektronické podobě. Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Thomson Reuters. Recenzní řízení probíhá ve dvou kolech. Do druhého kola recenzního řízení postupují pouze články, které úspěšně prošly prvním kolem recenzního řízení. Výsledek recenzního řízení obdržíte emailem. Příspěvky (bez podmínky přednesení přednášky na konferenci) musí být zaměřeny na téma bezpečnosti v národním či mezinárodním kontextu a interdisciplinární vazby.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Po registraci na konferenci nebo po odsouhlasení organizátory můžete svůj příspěvek předložit jeho zasláním na email info@icsss.eu Do předmětu zprávy uveďte: Příspěvek Bezpečná společnost 2022.

TERMÍN PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: 28. 9. 2022. Po tomto termínu nebude možné články akceptovat.

Organizátor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvek, který:

 • svým obsahem neodpovídá tematickému zaměření konference,
 • nesplňuje atributy vědeckého článku,
 • nevyužívá vědecky uznávanou literaturu (typicky literaturu zařazenou do světových citačních rejstříků jako WOS nebo Scopus),
 • nedodržuje pravidla autorského psaní a autorské etiky,
 • nerespektuje obsahové a formální náležitosti uvedené níže.

OBSAHOVÉ A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PŘÍSPĚVKU

Příspěvky musí být zaměřeny na téma bezpečnosti v národním či mezinárodním rozměru a interdisciplínární vazby.

Příspěvek musí obsahovat:

 • název v češtině (slovenštině),
 • název v angličtině,
 • identifikaci autora včetně kontaktních údajů v angličtině nebo češtině (slovenštině),
 • anotaci a klíčová slova v angličtině.

Příspěvky psané v angličtině, které prošly jazykovou korekturou, jsou vítány. Anglicky psaný příspěvek doplňte o český (slovenský) název.

Autorům se doporučuje při zpracování příspěvku použít alespoň 25 % zdrojů indexovaných v databázích Web of Science a/nebo Scopus.

ŠABLONA PŘÍSPĚVKU: ZDE

STRUKTURA ANOTACE

Anotace příspěvku v češtině (slovenštině) i angličtině musí obsahovat:

 • cíl článku a metody,
 • hlavní výsledky a závěry.

Rozsah anotace: 100 až 200 slov.

STRUKTURA PŘÍSPĚVKU

 • úvod,
 • cíl a metody,
 • výsledky a diskuze,
 • závěr,
 • literatura.

PREZENTACE PŘÍSPĚVKŮ

O prezentaci příspěvků rozhoduje organizační výbor konference zejména s ohledem na tematické zaměření.

#informace pro autory